RODO

Nowa Sól, 25.05.2018

 

INFORMACJA

 

Niniejsza informacja jest przeznaczona dla osób fizycznych, które są kontrahentami

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KIS” s.c. R. Mulawa, M. Mulawa,

 K. Mulawa , 67-100 Nowa Sól  ul. Głogowska 75  lub reprezentują osoby prawne ( spółki ) będące kontrahentami, lub są wymienione w umowach lub zostały wskazane w trakcie współpracy jako właściwe do kontaktowania się z  PPHU „KIS” s. c.
Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 maja 2018 r na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczyna się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

( U E ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, dalej zwanego RODO, które reguluje przetwarzanie Państwa danych osobowych przez PPHU „KIS” s. c. W związku z tym, w trosce o prywatność i ochronę danych, przesyłamy szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych. Zgodnie z art.13 RODO, informujemy że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KIS” s. c. R. Mulawa, M. Mulawa, K. Mulawa , 67-100 Nowa Sól  ul. Głogowska 75  , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. + 48 68 3874598.
Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na potrzeby realizacji zawartych umów, w szczególności w celu niezbędnym dla realizacji umów sprzedaży oraz dokonywania rozliczeń podatkowych.
Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na podstawie art.6 ust.1 lit. b) i lit. c) RODO, tj. jest niezbędne do wykonywania wyżej wymienionych obowiązków umownych i ustawowych ciążących na nas jako administratorze.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, tj. są Państwo zobowiązani do ich podania m.in. na mocy przepisów podatkowych ( np. dane zawarte w fakturach) a w pozostałym zakresie ich podanie jest niezbędnym warunkiem zawarcia i kontynuowania umowy. Odmowa podania tych informacji skutkowałaby niemożnością zawarcia umowy i kontynuowania współpracy.
PPHU „KIS” s. c.  będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres trwania umowy, a także przez okresy uregulowane w ustawie o rachunkowości, tj. przez 5 lat po zakończeniu roku, w którym doszło do wygaśnięcia współpracy o ile nie powstanie konieczność ich dłuższego przetwarzania w związku z innymi zdarzeniami lub obowiązującymi przepisami. Informujemy, że do Państwa danych mogą mieć dostęp podmioty przetwarzające ( działające na nasze zlecenie), takie jak firmy kurierskie i transportowe. Nie będziemy przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ( poza UE ) lub organizacji międzynarodowej.
Informujemy, że na zasadach uregulowanych w art.15-21 RODO przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, prawo do uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMATION

 

The following information is dedicated to the natural persons being contracting parties for Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KIS” s.c. R. Mulawa, M. Mulawa,  K. Mulawa , 67-100 Nowa Sól  ul. Głogowska 75, or representing body corporate (corporations) which are contracting parties, or are listed in the contracts or were pointed out during the cooperation as proper for contact with PPHU „KIS” s. c.

We kindly inform that on 25th of May 2018 the implementation of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data, hereinafter called GDPR, which regulates the processing of your personal data by PPHU „KIS” s. c. takes place in the whole European Union countries. Therefore, by our concern for privacy and data protection, we send you detailed information regarding the way of your personal data processing.

Pursuant to the article 13 of GDPR, we would like to inform you that: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KIS” s. c. R. Mulawa, M. Mulawa, K. Mulawa , 67-100 Nowa Sól  ul. Głogowska 75, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. + 48 68 3874598 is your personal data administrator.

The processing of your personal data is made in aspect of implementation of contracts, especially implementation of the sales contracts and tax settlements. The processing of personal data is carried out according to Article 6 paragraph 1 b) and lit. c) of GDPR, i.e. it is necessary to perform the above mentioned contractual and statutory obligations binding on us as the administrator.
It is your statutory liability to provide the personal data, i. e. that you are obliged to provide those data i. a. according to the tax regulations (e. g. data mentioned on invoices), in other aspects giving those data is necessary condition to conclude and continue contracts. Refusal of providing the personal data would result in the inability of concluding contracts and continuing the cooperation.
PPHU „KIS” s. c.  will process your personal data during the contract validity time as well as during the time periods regulated by Accounting Act (5 years after the year when cooperation ended, unless the necessity of longer processing occurs, according to different events or applicable rules). We inform you that access to your personal data can be given to further processing entities (acting on our behalf), such as courier and transport companies. We will not give your personal data to any third country (outside of EU) or international organization.
We inform you that according to the conditions regulated in article 15-21 of GDPR you have a right to access your data, to receive the copy of your data, to make a correction on your data, to request the data removal, to request a limitation of data processing, to rise an objection and also a right to rise a claim to the supervisory authority - President of Personal Data Protection Office.